Skip to main content
Wypadek Odszkodowanie

Świadczenia dla członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku przy pracy

Wypadek w pracy

Mało kto na co dzień zastanawia się co by zrobił w sytuacji, gdyby wśród jego najbliższej rodziny doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym i to w związku z wykonywaniem pracy. Zazwyczaj śmiertelny wypadek kojarzy się nam z zawodami wysokiego ryzyka. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że do wypadku śmiertelnego może dojść również podczas pracy biurowej, a gdy się wydarzy, pogrążeni w żałobie nie mamy głowy do spraw czysto formalnych. 

Jakie okoliczności?

Aby mówić o roszczeniach związanych z wypadkiem przy pracy, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, co wypadek taki oznacza. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadkiem takim nie będzie zatem zdarzenie wywołane przez samego pracownika. Nie ma jednak wpływu na roszczenia rodziny zmarłego, kiedy nastąpił zgon pracownika. Może się zdarzyć, że w wyniku obrażeń powypadkowych, pracownik zostanie przewieziony do szpitala, gdzie nastąpi zgon. Nie będzie to miało znaczenia jeżeli chodzi o przysługujące ci świadczenia. Będziesz musiał jedynie wykazać, że śmierć była skutkiem wypadku, do którego doszło podczas wykonywania pracy.

Możliwe świadczenia

Jeżeli jesteś osobą z kręgu najbliższych członków rodziny zmarłego pracownika, masz prawo domagać się stosownych roszczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do przysługujących Ci świadczeń należą:

 

 1. Zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł, do którego uprawnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice (w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające).

 

 1. Jednorazowe odszkodowanie, do którego uprawnieni są:
 • małżonek (z wyjątkiem przypadku, gdy pozostawał ze zmarłym w orzeczonej separacji),
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki do uzyskania renty rodzinnej,
 • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym – jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli zostało ustalone wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

 

 1. Renta rodzinna wypadkowa, do której uprawnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do czasu skończenia 16 lat lub 25 jeżeli się uczą oraz bez względu na wiek jeżeli są całkowicie niezdolne do pracy;
 • dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
 • wdowa;
 • wdowiec;
 • rodzice – o ile zmarły przyczyniał się do ich utrzymania.

Renta rodzinna wypadkowa wypłacana jest z ubezpieczenia wypadkowego. Warunkiem zatem jej przyznania jest objęcie zmarłego pracownika w dniu wypadku tym ubezpieczeniem. Renta ta przyznawana jest członkom rodziny zmarłego, którzy uprawnieni są do renty rodzinnej przysługującej na zasadach ogólnych.

Szczegółowe warunki uzyskania świadczeń z ZUS przez wymienione powyżej osoby, określone zostały przez ustawodawcę w przepisach prawa. Jej przyznanie zależne jest od spełnienia dodatkowych warunków, w których określeniu pomoże ci wykwalifikowany prawnik. Jeżeli przyjdzie ci się zmierzyć ze śmiercią bliskiej ci osoby w wyniku wypadku przy pracy, nie bój się prosić o pomoc w uzyskaniu świadczeń, które ci się należą. 

Udostępnij artykuł