Skip to main content

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest MILENEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-844), ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790229, NIP: 5272895887, REGON: 383589540, e-mail: klient@ubez.pl, zwana dalej: UBEZ.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Wszelkie dane osobowe UBEZ przetwarza przede wszystkim w celu świadczenia usług na Twoją rzecz, w tym w szczególności w celach kontaktu z Tobą, wstępnej oceny roszczeń odszkodowawczych, jakie mogą Ci przysługiwać, reprezentowania Ciebie w postępowaniach likwidacyjnych przed zakładami ubezpieczeń oraz wspomagając Cię w postępowaniach sądowych o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach marketingowych, w tym do przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej newsletterów oraz informacji o naszych usługach.

Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:

 1. zawarcie i wykonanie umowy (świadczenie usług), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. prawnie uzasadniona ochrona interesów UBEZ, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na UBEZ, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jaką uzyskaliśmy od Ciebie zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz.

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, informujemy, że wynika to z następujących prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią:

 1. przetwarzanie dla potrzeb marketingu;
 2. zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją,
 3. rozpatrywanie skarg i reklamacji,
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową.

Przetwarzamy dane osobowe, które przekazałeś nam dobrowolnie. Dana dotyczące Twojego stanu zdrowia, przebytych chorób i przebiegu leczenia, jako dane wrażliwe, przetwarzamy jedynie na podstawie udzielonej przez Ciebie odrębnej zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu,
 3. adres e-mail,
 4. adres zamieszkania,
 5. numer PESEL,
 6. nazwa firmy,
 7. numer NIP,
 8. dotyczące stanu zdrowia, przebytych chorób, przebiegu leczenia,
 9. dotychczasowego przebiegu likwidacji szkód przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane przechowujemy w okresie, w którym świadczymy usługi na Twoją rzecz. Po zaprzestaniu świadczenia usług na Twoją rzecz, dane przechowujemy przez okres równy terminom przedawnień roszczeń, jakie możesz wysuwać wobec nas lub jakie my możemy wysuwać wobec Ciebie.  Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Twoje dane osobowe udostępniane są osobom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim zobowiązują nas do tego przepisy prawa oraz w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych na Twoją rzecz. Takimi osobami trzecimi mogą być podmioty prowadzące naszą obsługę techniczną oraz informatyczną, np. osoba odpowiedzialna za administrowanie naszym systemem informatycznym oraz dostawcy rozwiązań IT (usługi telekomunikacyjne, dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu), podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, podatkowe, prawnicy reprezentujący Twoje interesy przed towarzystwami ubezpieczeń i sądami.

Z uwagi na to, że UBEZ korzysta/może korzystać z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy UBEZ a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Z racji, że serwery podmiotów przetwarzających mogą znajdować się poza państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, UBEZ może przekazywać dane osobowe do takich państw. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy najwyższej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych. Wszelkie przetwarzane przez nas dane przechowywane są w bezpiecznym miejscu oraz są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

TWOJE UPRAWNIENIA

W każdej chwili możesz żądać, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z bazy administratora. Możesz też w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie swoich danych. Musisz jednak wiedzieć, że żądanie usunięcia Twoich danych osobowych bądź wycofanie niektórych udzielonych zgód spowoduje niemożliwość świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. W przypadku, gdy przetwarzane dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, przysługuje Ci uprawnienie do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdej chwili możesz zwrócić się o przekazanie Ci wszystkich Twoich danych przetwarzanych przez nas. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.