Skip to main content

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1
Definicje

Pojęciom występującym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis – oznacza serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: www.ubez.pl.
 3. Treści – wszelkie materiały oraz inne informacje umieszczone w Serwisie, w tym informacje handlowe UBEZ.
 4. UBEZ – właściciel Serwisu, którym jest MILENEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-844), ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790229, NIP: 5272895887, REGON: 383589540.
 5. Korzystający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i warunków, na jakich UBEZ umożliwia Korzystającym przeglądanie Treści Serwisu oraz korzystanie z usług świadczonych przez UBEZ z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w trakcie korzystania z Serwisu. Akceptacja wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania z Serwisu.
 3. Korzystający poprzez wejście na strony lub podstrony Serwisu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Jeżeli Korzystający nie akceptuje Regulaminu, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 5. Do przeglądania zawartości Serwisu nie jest wymagana rejestracja.

§ 3
Zasady i warunki korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym lub innymi urządzeniami:
  1. umożliwiającymi przeglądanie zasobów Internetu,
  2. wyposażonymi w najnowszą dostępną wersję przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge lub innej, posiadającej włączoną obsługę Cookies i Java Script.
 2. Dane przesyłane przy użyciu Serwisu chronione są poprzez zastosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Korzystającego, a także dla bezpieczeństwa danych Korzystającego przesyłanych za pośrednictwem Serwisu. Każdy Korzystający powinien stosować się do określonych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Korzystającego w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 4. UBEZ nie gwarantuje poprawności funkcjonowania Serwisu w przypadku, gdy Korzystający nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.
 5. Korzystający ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, zgodny z postanowieniami Regulaminu i w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
 6. Korzystający ma zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przez Korzystającego, a w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Korzystający.
 8. UBEZ ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Korzystających ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyn, w przypadku powzięcia wiedzy o podaniu przez Korzystającego nieprawdziwych informacji lub innych działań, które będą złamaniem lub próbą obejścia procedur bezpieczeństwa, a nadto w przypadku łamania przez Korzystającego przepisów prawa lub Regulaminu podczas korzystania z Serwisu lub powodowania zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu.
 9. UBEZ ma prawo do usunięcia wszelkich treści przesłanych lub udostępnionych przez Korzystającego, jeśli jest to wymagane przez prawo lub treści są obraźliwe, nieodpowiednie, niezgodne z prawem, naruszające prawa innych osób lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.

§ 4
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. UBEZ świadczy drogą elektroniczną usługę umożliwiającą Korzystającemu zapoznanie się z Treściami oraz przesłanie swoich danych kontaktowych, celem umożliwienia UBEZ kontaktu z Korzystającym.
 2. Korzystający uzyskuje dostęp do Treści zawartych w Serwisie poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony lub podstron Serwisu.
 3. Korzystający może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług polegających na dostępie do Serwisu, poprzez opuszczenie strony internetowej lub podstron Serwisu.
 4. Korzystanie przez Korzystającego z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się w ramach Serwisu informacji nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.

§ 5
Reklamacje dotyczące Serwisu

 1. Korzystający ma prawo składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu:
  1. w formie pisemnej - listem poleconym na adres siedziby UBEZ,
  2. osobiście składając pisemną reklamację w siedzibie UBEZ,
  3. w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres klient@ubez.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane umożliwiające identyfikację oraz dane kontaktowe Korzystającego,
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  3. żądania w związku ze składaną reklamacją.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. UBEZ zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wynikających z nieznajomości Regulaminu, w szczególności wynikających z niespełnienia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. UBEZ zastrzega prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O wszelkich zmianach Regulaminu UBEZ poinformuje każdorazowo w Serwisie.
 2. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2020.