Skip to main content
asd

Miałeś wypadek samochodowy

Zastanawiasz się czy ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie? Nie musisz wychodzić z domu, aby zlecić nam prowadzenie Twojej sprawy.

Zobacz więcej

Zajmujemy się pomocą i ochroną osób

W Ubez jesteśmy dumni z faktu, że nie reprezentujemy firm ubezpieczeniowych, szpitali ani innych dużych korporacji. Zajmujemy się pomocą i ochroną osób, którzy potrzebują wsparcia w walce z dużymi firmami. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących obrażeń ciała, szkody na mieniu i powiązanych sprawach konsumenckich.

W Ubez nasi prawnicy pracują w Twoim interesie i dążą do uzyskania dla Ciebie, jak najlepszych warunków odszkodowania i nie wahają się iść do sądu, nawet przeciwko bardzo dużym firmom ubezpieczeniowym. 

Poznaj nas lepiej

Specjalizujemy się w następujących obszarach

 • Szkody komunikacyjne
  • OC
  • AC
  • NNW
 • Obrażenia ciała
  • Wypadek komunikacyjny
  • Wypadek w pracy i w drodze do pracy
  • Potknięcia/poślizgnięcia
 • Uszczerbek na zdrowiu w następstwie
  • Błędna diagnoza
  • Szkody przy porodzie
  • Zakażenia szpitalne
  • Niewłaściwa opieka medyczna

Poznaj nasze usługi

Zobacz jak wygląd nasz proces obsługi twojego zgłoszenia

asd

Rozmowa wstępna

Od pierwszego kontaktu, bazując na Twoim wstępnym zgłoszeniu, będzie przypisany do Twojej sprawy jeden z naszych asystentów, który przeprowadzi Ciebie przez wstępne pytania dotyczące Twojego potencjalnego roszczenia. Wywiad zwykle trwa od 15 do 30 minut. 

sdf

Analiza roszczenia

Po zakończeniu wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej zostaniesz przekierowany do odpowiedniego eksperta Ubez. Następnie roszczenie jest oceniane i wracamy do Ciebie z informacją, jakie działania planujemy i jakiego rezultat chcielibyśmy osiągnąć reprezentując Twój interes.

asd

Prowadzenie sprawy

Powierzasz prowadzenie swojej sprawy ekspertom Ubez, którzy reprezentując Twój interes, będą w sposób metodyczny i profesjonalny pracować nad uzyskaniem należnej Tobie kwoty odszkodowania.

scfa

Nasze wynagrodzenie zależy od sukcesu!

Uważamy, że każdy powinien mieć dostęp do wysokiej jakości reprezentacji prawnej. Dlatego pracujemy na zasadzie success fee, co oznacza, że płacisz nam tylko wtedy, gdy wygrywamy Twoją sprawę. 

Najczęściej wybierane usługi przez naszych klientów

Wypadki komunikacyjne

Szkody komunikacyjne

Czytaj dalej
obrażenia ciała

Obrażenia ciała

Czytaj dalej
błąd medyczny

Błąd medyczny

Czytaj dalej

Najczęściej zadawane pytania

 • Upłynęły już dwa lata od wypadku komunikacyjnego. Czy mogę wystąpić o odszkodowanie do sprawcy szkody?

  Roszczenie o naprawienie szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego ulega przedawnieniu z upływem trzech lat. Termin ten liczony jest od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli nie jesteś w stanie ustalić momentu, w którym dowiedziałeś się o wyrządzonej szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, to termin przedawnienia należy liczyć od dnia, w którym zachowując należytą staranność, mogłeś się dowiedzieć. W żadnym wypadku nie wolno dochodzić naprawienia szkody, jeżeli upłynęło dziesięć lat od dnia, w którym miał miejsce wypadek.

  Dodatkowo, jeżeli jako poszkodowany jesteś w wieku poniżej osiemnastego roku życia, to okres przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody związanej z wypadkiem, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez Ciebie pełnoletności.

  Wyjątkową sytuację stanowi również szkoda, która wynikła z popełnionej zbrodni lub występku. W takim wypadku okres przedawnienia upływa po dwudziestu latach od dnia jej popełnienia.

  Jeżeli od dnia wypadku upłynęły dwa lata, niezależnie od szczegółów powstania szkody, nie nastąpiło jeszcze przedawnienie. Możesz zatem dochodzić odszkodowania z tytułu jej wyrządzenia.

 • Upłynęły już dwa lata od wypadku komunikacyjnego. Czy mogę wystąpić o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy?

  Roszczenie o naprawienie szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, kierowane do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, ulega przedawnieniu tak samo, jak roszczenie kierowane do samego sprawcy. Wyjaśnienie terminu przedawnienia – patrz pytanie nr 1).

  Jeżeli od dnia wypadku upłynęły dwa lata, niezależnie od szczegółów powstania szkody, nie nastąpiło jeszcze przedawnienie. Możesz zatem dochodzić odszkodowania z tytułu jej wyrządzenia.

 • Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty. Czy mogę coś jeszcze zrobić?

  W przypadku odmowy ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania, możesz:

  • złożyć reklamację od decyzji odmownej do towarzystwa ubezpieczeniowego, które ją wydało,
  • w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, który działa na zasadzie mediacji pomiędzy Tobą, a ubezpieczycielem,
  • wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o odszkodowanie.
 • Ubezpieczyciel wypłacił mi już odszkodowanie, czy mogę jeszcze czegoś żądać?

  Tak, oprócz odszkodowania masz prawo żądać:

  • zadośćuczynienia za doznana krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne,
  • zwrotu kosztów leczenia związanego z wypadkiem (w tym kosztów dojazdów, rehabilitacji, lekarstw etc.),
  • wypłaty renty – w przypadku utraty całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększenia się Twoich potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  • jednorazowego świadczenia, które umożliwi Ci przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku spowodowania inwalidztwa w wyniku wypadku,
  • zwrotu zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia,
  • w przypadku śmierci osoby poszkodowanej można żądać zwrotu poniesionych kosztów leczenia i pogrzebu.
 • Jakimi dokumentami muszę dysponować, aby wystąpić o odszkodowanie do ubezpieczyciela?

  W celu zgłoszenia szkody powinieneś wypełnić i złożyć formularz dostępny dla danego ubezpieczyciela, w którym wskazane zostaną szczegóły zdarzenia oraz sprawca szkody. Do zgłoszenia załączyć należy takie dokumenty jak:

  • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • kopia prawa jazdy osoby prowadzące pojazd,
  • zgoda współwłaściciela na wypłatę odszkodowania (w przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność),
  • zgoda leasingodawcy na wypłatę odszkodowania na rzecz poszkodowanego (w przypadku, gdy pojazd jest przedmiotem umowy leasingu),
  • notatka sporządzona przez funkcjonariuszy Policji z miejsca wypadku (w przypadku jej posiadania),
  • oświadczenia stron zdarzenia – Twojego i sprawcy,
  • dokumentacja medyczna dotycząca leczenia następstw wypadku oraz wszelkie inne dowody potwierdzające wysokość poniesionych przez Ciebie kosztów leczenia poszkodowanego,
  • pisemne zeznania świadków (jeżeli zostały sporządzone),
  • dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych przez Ciebie kosztów związanych z wyrządzeniem szkody,
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego zgłaszającego szkodę (jeżeli działasz w ramach podmiotu wpisanego do rejestru).
 • Nie posiadam dokumentacji medycznej ani żadnych rachunków związanych z poniesioną szkodą – czy pomimo tego, mogę żądać odszkodowania?

  Posiadana dokumentacja medyczna oraz dokumentacja stwierdzająca poniesione wydatki spowodowane szkodą zdecydowanie ułatwia udowodnienie wysokości odszkodowania, które Ci przysługuje. Jej brak nie oznacza jednak, że odszkodowanie nie jest możliwe do uzyskania. W tym celi powinieneś oszacować wysokość wydatków, które poniosłeś w wyniku poniesionej szkody oraz opisać w sposób jak najbardziej dokładny i szczegółowy miejsce, datę i przedmiot poniesionych wydatków. Wskazane jest również sporządzenie opinii rzeczoznawcy, w której wyceni on faktyczną wartość dokonanych przez Ciebie napraw.  

 • Moją sprawą zajmuje się już prawnik, nie jestem z niego zadowolona, czy mogę w związku z tym skorzystać z Państwa usług?

  Możliwość skorzystania z usług Ubez jest niezależna od posiadania profesjonalnego pełnomocnika. Udzielone pełnomocnictwo może zostać przez Ciebie wypowiedziane na każdym etapie sprawy. Możliwe jest również posiadanie więcej niż jednego pełnomocnika umocowanego do działania w danej sprawie.