Skip to main content

Błąd techniczny 

stanowi niewłaściwe realizowanie wytycznych lekarza, który ułożył konkretny plan leczenia pacjenta. W szczególności błąd ten występuje w sytuacji, gdy przy leczeniu pacjenta bierze udział liczny zespół medyczny, w którym każda z osób pełni określoną funkcję. Lekarz prowadzi leczenie, jednak nie wykonuje każdej czynności samodzielnie, jak np. podawanie leków pacjentowi leżącemu w szpitalu, czy wykonywanie zabiegów.

Błąd techniczny będzie mieć miejsce, gdy lekarz określi dawkowanie leku, który powinien być pacjentowi podawany przez pielęgniarkę, a ona poda pacjentowi lek niezgodny z zaleceniem lekarza. Może on również polegać m.in. na pozostawieniu w ciele pacjenta narzędzia po zabiegu przez osoby asystujące przy operacji, czy też pomyleniu tożsamości pacjentów skierowanych na operację. Błąd ten może zostać popełniony zarówno przez lekarza, jak i osobę nieposiadającą kwalifikacji zawodowych.

Zaplanuj dzisiaj bezpłatne konsultacje

Jeśli chcesz omówić swoją sprawę z doświadczonym i kompetentnym prawnikiem, skontaktuj się z naszą firmą. Ocenimy twoją sytuację za darmo i poinformujemy cię o Twoich opcjach.

Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

 • Najczęstsze rodzaje błędów medycznych

  Różnorodne sytuacje mogą prowadzić do roszczeń spowodowanych błędami w sztuce lekarskiej. Błędy medyczne można zakwalifikować jako:

  • Błędna diagnoza - jeśli lekarz stawia błędną diagnozę, która prowadzi do wdrożenia niewłaściwego procesu leczenia, opóźnienia właściwego leczenie bądź powoduje dalszy rozwój choroby.
  • Niewłaściwe leczenie - jeśli leczenie prowadzone jest w sposób nieprawidłowy, niezgodny z zasadami sztuki lekarskiej, także gdy mimo wyboru właściwego sposobu leczenia zastosuje się je w sposób niewłaściwy.
  • Brak poinformowania pacjenta o zagrożeniach – personel medyczny ma obowiązek poinformowania pacjentów o znanym ryzyku związanym z procedurą lub przebiegiem leczenia oraz odebrania od pacjenta zgody przed przystąpieniem do leczenia - tzw. świadoma zgoda. Lekarz/placówka medyczna może ponosić odpowiedzialność, jeśli w toku leczenia wystąpiły komplikacje, nawet bez winy personelu medycznego, lecz pacjent nie został poinformowany wcześniej o możliwości ich wystąpienia.
  • Zaniechanie leczenia - odmawia się pacjentowi leczenia lub zaprzestaje świadczenia opieki, zanim będzie to uzasadnione z medycznego punktu widzenia, oraz nie wskazuje się pacjentowi możliwości leczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie medycznym.
 • Warunki odpowiedzialności lekarza lub placówki medycznej

  Aby móc ubiegać się o odszkodowanie związane z błędem medycznym, spełnione muszą być następujące warunki.

  • Wystąpienie szkody – nawet jeśli jest jasne, że personel medyczny działał poniżej oczekiwanych standardów w swojej dziedzinie, pacjent nie może wystąpić o odszkodowanie, jeśli nie doznał żadnej szkody. Przykładowe szkody obejmują m.in. ból fizyczny, udrękę psychiczną, pogorszenie zdrowia, dodatkowe koszty leczenia, utratę pracy i zdolności do zarobkowania,
  • Związek przyczynowy - pomiędzy zachowaniem personelu medycznego a wystąpieniem szkody musi istnieć związek przyczynowy, tj. szkoda musi być następstwem niewłaściwego leczenia, czy błędnej diagnozy.
  • Wina – zachowanie personelu medycznego musi być zawinione. Zachowanie personelu medycznego będzie zawinione wówczas, gdy leczenie nie jest zgodne ze sztuką lekarską. Nie jest istotne, czy personel medyczny celowo błędnie prowadził proces leczenia bądź podjął błędną diagnozę. Zawinionym zachowaniem może być też zachowanie nieumyślne. 
 • Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu błędu medycznego?

  Mamy 3 lata od momentu uzyskania informacji, że wystąpiła szkoda, jednak nie dłużej niż 10 lat od samego zdarzenia. Jeżeli błąd medyczny został zakwalifikowany jako przestępstwo, okres przedawnienia wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. 

   

 • Odszkodowanie

  W przypadku pacjentów, którzy doznali obrażeń z powodu błędów lekarskich, w postępowaniu sądowym zwykle dochodzić można trzech rodzajów świadczeń:

  • Zadośćuczynienie – tzw. odszkodowanie za straty niematerialne, jest to rekompensata za cierpienia spowodowane błędami lekarskimi - m.in. ból i cierpienie fizyczne i psychiczne, utrata radości życia i niezdolność do pożycia, konieczność poddania się dalszemu leczeniu.
  • Odszkodowanie – rekompensata za wymierne szkody finansowe, jak np. koszty dodatkowego leczenia, rehabilitacji, zakupu lekarstw, utracony dochód w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim.
  • Renta – jeżeli pacjent utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy albo zwiększyły się jego potrzeby.

  Jeżeli pacjent zmarł w wyniku błędu medycznego, spadkobiercy pacjenta mogą uzyskać odszkodowanie za szkody, które wystąpiły od czasu wystąpienia zdarzenia (błędu medycznego) aż do śmierci pacjenta, oraz za przyszłe starty ekonomiczne rodziny z powodu śmierci pacjenta.