Skip to main content

Błąd terapeutyczny

powstaje w momencie, gdy co prawda lekarz prawidłowo zdiagnozował pacjenta, ale dobrał niewłaściwy sposób jego leczenia. Może on polegać między innymi na wykonaniu operacji w sytuacji, gdy nie była ona potrzebna, ponieważ wystarczające byłoby podanie odpowiednich leków, czy też zaleceniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, które nie powinny być wykonywane przez pacjenta z uwagi na jego stan zdrowia.

Błąd terapeutyczny może również polegać na nieostrożnym i nieuważnym przeprowadzeniu zabiegu przez lekarza, którego skutkiem jest pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, np. uszkodzenie nerwów przy wyrywaniu zęba. Lekarz powinien zachować czujność podczas wykonywania wszelkiego rodzaju zabiegów tak, aby nie zrobić pacjentowi szkody.

Zaplanuj dzisiaj bezpłatne konsultacje

Jeśli chcesz omówić swoją sprawę z doświadczonym i kompetentnym prawnikiem, skontaktuj się z naszą firmą. Ocenimy twoją sytuację za darmo i poinformujemy cię o Twoich opcjach.

Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

 • Najczęstsze rodzaje błędów medycznych

  Różnorodne sytuacje mogą prowadzić do roszczeń spowodowanych błędami w sztuce lekarskiej. Błędy medyczne można zakwalifikować jako:

  • Błędna diagnoza - jeśli lekarz stawia błędną diagnozę, która prowadzi do wdrożenia niewłaściwego procesu leczenia, opóźnienia właściwego leczenie bądź powoduje dalszy rozwój choroby.
  • Niewłaściwe leczenie - jeśli leczenie prowadzone jest w sposób nieprawidłowy, niezgodny z zasadami sztuki lekarskiej, także gdy mimo wyboru właściwego sposobu leczenia zastosuje się je w sposób niewłaściwy.
  • Brak poinformowania pacjenta o zagrożeniach – personel medyczny ma obowiązek poinformowania pacjentów o znanym ryzyku związanym z procedurą lub przebiegiem leczenia oraz odebrania od pacjenta zgody przed przystąpieniem do leczenia - tzw. świadoma zgoda. Lekarz/placówka medyczna może ponosić odpowiedzialność, jeśli w toku leczenia wystąpiły komplikacje, nawet bez winy personelu medycznego, lecz pacjent nie został poinformowany wcześniej o możliwości ich wystąpienia.
  • Zaniechanie leczenia - odmawia się pacjentowi leczenia lub zaprzestaje świadczenia opieki, zanim będzie to uzasadnione z medycznego punktu widzenia, oraz nie wskazuje się pacjentowi możliwości leczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie medycznym.
 • Warunki odpowiedzialności lekarza lub placówki medycznej

  Aby móc ubiegać się o odszkodowanie związane z błędem medycznym, spełnione muszą być następujące warunki.

  • Wystąpienie szkody – nawet jeśli jest jasne, że personel medyczny działał poniżej oczekiwanych standardów w swojej dziedzinie, pacjent nie może wystąpić o odszkodowanie, jeśli nie doznał żadnej szkody. Przykładowe szkody obejmują m.in. ból fizyczny, udrękę psychiczną, pogorszenie zdrowia, dodatkowe koszty leczenia, utratę pracy i zdolności do zarobkowania,
  • Związek przyczynowy - pomiędzy zachowaniem personelu medycznego a wystąpieniem szkody musi istnieć związek przyczynowy, tj. szkoda musi być następstwem niewłaściwego leczenia, czy błędnej diagnozy.
  • Wina – zachowanie personelu medycznego musi być zawinione. Zachowanie personelu medycznego będzie zawinione wówczas, gdy leczenie nie jest zgodne ze sztuką lekarską. Nie jest istotne, czy personel medyczny celowo błędnie prowadził proces leczenia bądź podjął błędną diagnozę. Zawinionym zachowaniem może być też zachowanie nieumyślne. 
 • Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu błędu medycznego?

  Mamy 3 lata od momentu uzyskania informacji, że wystąpiła szkoda, jednak nie dłużej niż 10 lat od samego zdarzenia. Jeżeli błąd medyczny został zakwalifikowany jako przestępstwo, okres przedawnienia wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. 

   

 • Odszkodowanie

  W przypadku pacjentów, którzy doznali obrażeń z powodu błędów lekarskich, w postępowaniu sądowym zwykle dochodzić można trzech rodzajów świadczeń:

  • Zadośćuczynienie – tzw. odszkodowanie za straty niematerialne, jest to rekompensata za cierpienia spowodowane błędami lekarskimi - m.in. ból i cierpienie fizyczne i psychiczne, utrata radości życia i niezdolność do pożycia, konieczność poddania się dalszemu leczeniu.
  • Odszkodowanie – rekompensata za wymierne szkody finansowe, jak np. koszty dodatkowego leczenia, rehabilitacji, zakupu lekarstw, utracony dochód w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim.
  • Renta – jeżeli pacjent utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy albo zwiększyły się jego potrzeby.

  Jeżeli pacjent zmarł w wyniku błędu medycznego, spadkobiercy pacjenta mogą uzyskać odszkodowanie za szkody, które wystąpiły od czasu wystąpienia zdarzenia (błędu medycznego) aż do śmierci pacjenta, oraz za przyszłe starty ekonomiczne rodziny z powodu śmierci pacjenta.